Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Dej pozór na Beboki

Scenariusz lekcji o postaciach z legend krążących na Górnym Śląsku, które służyły do odstraszania, zdyscyplinowania czy zwrócenia uwagi dzieciom i dorosłym na ich zachowanie lub czyny, które mogą być niebezpieczne. Przeznaczony dla edukacji wczesnoszkolnej.
fot. scenariusz lekcji "Dej pozór na Beboki"
fot. scenariusz lekcji "Dej pozór na Beboki"
Grupa wiekowa: Edukacja wczesnoszkolna – uczniowie klas 1–3, także uczniowie
ze specjalnymi potrzebami.
Przedmiot: Kształcenie zintegrowane, w tym:
· Edukacja społeczna,
· Edukacja polonistyczna,
· Edukacja plastyczna i Edukacja techniczna.
Czas: 90 min. (2 lekcje).
 
CELE OGÓLNE:
Uczeń:
 • poznaje znaczenia pojęć: dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne), tradycje ludowe, legenda, wierzenia, godka (gwara śląska), Bestiariusz Słowiański, Bestiariusz Śląski (Śląskie Straszki),
 • identyfikuje się z narodem i ma poczucie przynależności do lokalnej społeczności, co z kolei wpływa na kształtowanie ważnych umiejętności współżycia w danej grupie, rozwijanie zachowań prospołecznych, zaszczepianie postaw tolerancji wobec innych ludzi, szacunku dla
 • odmiennych kultur i zachowań,
 • dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym (Edukacja społeczna),
 • pracuje w grupie i samodzielnie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
 • poznaje postaci z wierzeń i legend na Śląsku, ich cechy charakterystyczne,
 • dowiaduje się o postaciach z legend innych regionów Polski,
 • zna przynajmniej kilka słów ze śląskiej godki (gwary),
 • jest zainteresowany poznawaniem dziedzictwa kulturowego.

CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń potrafi:
 • wymienić i opisać postaci: Beboka, Skarbnika, Heksy, Utopka i Połednicy,
 • powiedzieć kilka słów w śląskiej godce,
 • rozpoznać artefakty (rzeźby, obrazy i inne) o tematyce Straszków Śląskich,
 • wykonać pracę plastyczną lub techniczną w oparciu o wiedzę o Straszkach na Śląsku i wykonać improwizację z jej udziałem.

WYKORZYSTANE METODY KSZTAŁCENIA:
 • rozmowa nauczająca,
 • metoda heurezy,
 • pokaz,
 • opis,
 • praca indywidualna,
 • praca grupowa,
 • zabawa.

FORMY PRACY:
 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zbiorowa.

Autorka: Agnieszka Matejuk
Rysunek ze scenariusza lekcji przedstawiający Beboka
fot. scenariusz lekcji "Dej pozór na Beboki"
Praca wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Więcej o konkursie!