Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID)
z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40,

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Dominik Krasowski kontakt iod@nid.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i podstawach prawnych:
Okoliczności przetwarzania danych osobowych przez NID
- Prowadzenie serwisu internetowego:
Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i e) RODO
Dane osobowe będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów Google Ireland Limited, najpóźniej do180 dni od wycofania zgody przez użytkownika
 
- Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi:
Art. 6 ust. 1 lit. f) i c) RODO
Do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku wszczęcia postępowań na drodze sądowej w celu dochodzenia roszczeń -do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. W przypadku zamówień publicznych z reguły 4 lata
 
- Przechowywanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej (kat. A i B):
Przechowywanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych
Art. 6 ust. 1 lit. f) i c) RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń
 
- Przetwarzanie plików cookies:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

4. W związku z prowadzoną działalnością NID będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
· organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
· podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, jak również dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, bankom, podmiotom świadczącym pomoc prawną, usługi informatyczne, audytorskie, kurierskie i pocztowe. Podstawę przetwarzania stanowić będą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniające bezpieczeństwo tych danych. Powierzenie danych innym podmiotom następuje tylko i wyłącznie w zakresie i celu opisanym w niniejszej Polityce.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie udzielonej zgody, lub do czasu ustania podstawy prawnej,

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.