Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Śląsk, jakiego nie znacie! O „magicznym” dziedzictwie Nikiszowca – Pomnika Historii

Scenariusz lekcji o osiedlu robotniczym Nikiszowiec. Dedykowany VII-VIII klasom szkoły podstawowej i szkołom ponadpodstawowym.
fot. NID / zabytek.pl
fot. NID / zabytek.pl
Grupa wiekowa: klasy VII–VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.
Przedmiot: zajęcia interdyscyplinarne (geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki).
Czas: 2 godziny lekcyjne.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
 • upowszechnienie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, Pomnikach Historii i konieczności zachowania zabytków w pamięci społecznej;
 • stworzenie uczniom warunków do dostrzegania piękna otaczającego świata w różnych jego aspektach, sprzyjających kontemplacji wartości obiektów dziedzictwa kulturowego;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej i regionalnej;
 • kształtowanie poczucia dumy z dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski);
 • wychowywanie świadomego odbiorcy i uczestnika kultury;
 • kształtowanie postawy zrozumienia i szacunku dla tradycji, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych Polski, własnego regionu i społeczności lokalnej oraz dla ludzi innych kultur i tradycji;
 • zerwanie za stereotypowym myśleniem o Śląsku i śląskiej kulturze;
 • wykorzystanie aplikacji mobilnych w celach edukacyjnych.

METODY NAUCZANIA:
 • praca z aplikacjami mobilnymi – uczniowie wykorzystują na zajęciach własne smartfony;
 • asocjogram, burza mózgów, mapa myśli – przeprowadzone w aplikacji mobilnej Mentimeter.com i WordArt.com;
 • heureza; miniwykład;
 • praca w parach; praca indywidualna;
 • praca z tekstem kultury (memy, teksty audiowizualne, dzieła sztuki malarskiej,
 • dzieła sztuki architektonicznej) – analiza i interpretacja, analiza komparatystyczna;
 • kolaż (wykonany w dowolnie wybranej przez uczniów aplikacji).

FORMY PRACY:
 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • aplikacje mobilne (mentimeter.com, wirtualny spacer po Nikiszu, WordArt.com);
 • laptop, rzutnik, głośniki, ekran lub tablica interaktywna;
 • prezentacja multimedialna (dołączona do niniejszego scenariusza);
 • film „Śląskie | klip promocyjny | ZABYTKI I ARCHITEKTURA”, dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=v635B717drQ
 • Film a AUDIODESKRYPCJĄ: https://www.zabytkitechniki.pl/poi/1715/osiewdle-nikiszowiec
 • Film „Teofil Ociepka – śląski malarz prymitywista, mistyk, założyciel Grupy Janowskiej” (dołączony do niniejszego scenariusza);
 • „Słownik symboli” i „Słownik mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego (dowolne wydanie);
 • film „Angelus”, reż. Lech Majewski, Polska 2000.

Autorka: dr Joanna Zabłocka-Skorek
fot. archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Praca wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Więcej o konkursie!

Zobacz przykładowe strony: