Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową!

Konkurs   |   Narodowy Instytut Dziedzictwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. "Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”!
Gdzie i kiedy rozpoczęcie?

20
Maj 2021
Czwartek
wydarzenie trwa: 20.05.2021 - 30.06.2021
Kontakt z organizatorem
Narodowy Instytut Dziedzictwa
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa
Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Autorzy mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia: 
 1. materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym w szczególności:
  • społeczne i ekonomiczne znaczenie dziedzictwa kulturowego (przedsiębiorczość a dziedzictwo kulturowe, marketing terytorialny oparty na dziedzictwie, turystyka kulturowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych uwzględniająca dziedzictwo kulturowe),
  • partycypacja w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  • dziedzictwo kulturowe jako istotna składowa krajobrazu kulturowego, zarządzanie ładem przestrzennym i estetyką przestrzeni,
  • system ochrony dziedzictwa kulturowego i jego funkcjonowanie, w tym instrumenty polityk publicznych wobec dziedzictwa stosowanych w różnych skalach przestrzennych i na różnych szczeblach władz publicznych (od lokalnego po krajowy),
  • rola międzynarodowych organizacji i instytucji (UNESCO, ICOM, ICCROM itp.) oraz aktów prawnych (np. konwencji) dotyczących dziedzictwa kulturowego w promowaniu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
  • zarządzanie instytucjami dziedzictwa kulturowego,
 2. nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego, w szczególności:
  • edukacja na rzecz dziedzictwa,
  • dziedzictwo cyfrowe,
  • promocja dziedzictwa kulturowego,
 3. statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym,
 4. inne, pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne:
• praca licencjacka/inżynierska (2000 zł – 1500 zł – 1000zł);
• praca magisterska (4000 zł – 3000zł – 2000zł);
• praca doktorska (6000zł – 5000zł – 4000zł).

Dodatkową nagrodą dla laureatów, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii jest możliwość publikacji artykułu opartego o nagrodzoną pracę w wydawnictwie naukowym "Ochrona Zabytków" figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: http://bityl.pl/sRqAp, wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Zgłoszenia przyjmowane są w formie online.
Prace konkursowe można zgłaszać w formie elektronicznej do 30 czerwca 2021 roku.

Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane dwuetapowej ocenie. W pierwszym etapie, preselekcji, zostaną wzięte pod uwagę takie aspekty jak zgodność pracy z tematyką konkursu, atrakcyjność tematu oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez m.in. władze publiczne. W drugim etapie, Komisja Konkursowa oceni m.in. oryginalność i nowatorstwo oraz metodologię badań.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora do 31 października 2021 roku. Nagrody finansowane są ze środków Organizatora przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.